สาธิตวาไรตี้
แนะนำ"เว็บดังที่ชื่นชอบ" จากคอลัมน์มองโลกผ่านสื่อ นสพ.สารประชาธิปัตย์
"ประชาธิปไตย ไม่มีวันหยุด"
เรื่องราวความผูกพันธ์ระหว่าง ส.ส.สาธิต ปิตุเตชะ และเด็กชาย ที่ชื่อ "ประชาธิปไตย"
"พรรคประชาธิปไตย"
หลากหลายมุมมอง ถ่ายทอดผ่านเสียงเพลง จากส.ส.สาธิต ปิตุเตชะ จัดทำโดยคณะกรรมการภาคกลาง
ระยอง เริ่มปรากฎ ชื่อในพงศาวดาร เมื่อ ปี พ.ศ.2113 ในรัชสมัยของ สมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่ง กรุงศรีอยุธยา โดยมีประวัติดั้งเดิมตามข้อ สันนิษฐานว่าน่าจะก่อตั้งเมืองขึ้น เมื่อประมาณพ.ศ. 1500 ยุคที่ขอมมีอนุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดน สุวรรณภูมิ นักโบราณคดีได้สันนิษฐานจาก หลักฐานที่พบ คือ ซากศิลาแลงคูค่าย ที่ยังหลงเหลือ อยู่ในเขต อำเภอ บ้านค่าย อันเป็นศิลปะการ ก่อสร้างแบบขอม โดยในสมัยโบราณระยอง มีชนพื้นเมือง คือชาวซองซึ่งเป็นเผ่าที่อาศัยอยู่กระจาย โดยทั่วไปใน ภาค ตะวันออก ... มีต่อ>>

   ที่ตั้งและอาณาเขตขนาดและที่ตั้ง


จังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,220,000 ไร่ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยระหว่างเส้นรุ้งที่ 12 -13 องศาเหนือและเส้นแวงที่ 101-102 องศาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 179 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหงัดใกล้เคียงดังนี้

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตอำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง และอำเภอศรีราชา ของ จ.ชลบุรี

ทิศใต้ จดทะเลอ่าวไทย พื้นที่ฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตรของอ่าวไทย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตอำเภอสัตกีบ อำเภอนายายอาม ของจังหวัดจันทบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตสัตหีบอำเภอบางละมุง ของจังหวัดชลบุรี

การปกครอง

จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการเป็น 3 รูปแบบคือ
1. การบริหารราชการส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 2 ระดับ
    1.1 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน
          38 หน่วยงาน
    1.2 ระดับอำเภอ ประกอบด้วย 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองระยอง
          อำเภอบ้านฉาง อำเภอวงจันทร์ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่  กิ่งอำเภอ
          เขาชะเมา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา โดยประกอบ 58 ตำบล 421
          หมู่บ้าน
2. การบริหารราชการส่วนกลางประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดส่วน
    กลางและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมาตั้งหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 45     หน่วยงาน
3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วน
    จังหวัด1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาล
    ตำบล 15 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 54 ตำบล

อาณาเขต

จังหวัดระยองมี 3 เขตการเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 3 ท่าน และวุฒิสมาชิก 2 ท่าน โดยการเลือกตั้งวุฒิสภา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 ผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้ง 350,146 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 270,266 คน คิดเป็นร้อยละ 77.19 ประชากร

ในปี 2542 มีประชากรทั้งสิ้น 513,984 คน เป็นชาย 255,883 คน อัตราความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ 144 คน ต่อตารางกิโลเมตร อำเภอเมืองระยองมีประชากรมากที่สุดจำนวน 186,197 คน อัตราความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ 362 คนต่อตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิอากาศ

มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนลมทะเลพัดผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัด บริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบาย ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี ในปี 2542 ที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกวัดได้โดยรวม 1,501.7 มิลลิเมตรและอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได้ 37.5 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได้ 37.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่อสุดในธันวาคมวัดได้ 13.3 องศาเซลเซียส

ลักษณะดิน

เป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี แต่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับต่ำ และมีภูเขาเตี้ยๆเป็นจำนวนมากที่สำคัญคือ เขาชะเมาในเขตกิ่งอำเภอชะเมา สูงประมาณ 1,035 เมตร เขาขุนอินเ เขาจอมแห เขาวังช้าง ในเขตอำเภอบ้านค่าย และเขาท่าฉุด เขายายดา เขาตะเภาคว่ำ ในเขตอำเภอเมืองระยอง

ป่าไม้

จังหวัดระยองมีเนื้อที่ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติและ พ.ร.ฎ.กำหนดเขตอุทยานแห่งชาติจำนวน 821.99 กิโลเมตร จากข้อมูลล่าสุดพบว่าพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดระยองเหลือประมาณ 209 ตาราง-กิโลเมตร ร้อยละ 5.88 ของพื้นที่ จังหวัดมีป่าสงวนแห่งชาติ 8 แห่ง มีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ดและอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง มีสวนรกชาติ 2 แห่ง คือ สวนรุกชาติเพ และสวนรุกชาติหนองสนม มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนย โดยป่าส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นป่าดิบแล้ง นอกจากนี้ยังมีป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ และป่าละเมาะ

ทรัพยากรแร่ธาตุ

จากการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณี พบว่าในจังหวัดระยองมีทรัพยากรแร่อยู่หลายชนิด โดยเฉพาะแร่ที่มีปริมาณมากที่สุดคือ แร่ทรายแก้ว แร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินประดับชนิดหินแกรนิต แร่หินประดับชนิดหินไนส์ แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินไนส์ เพื่อการก่อสร้างหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อการก่อสร้าง แร่อุตสาหกรรม และแร่เศรษฐกิจอื่นๆ ที่สำรวจพบ ได้แก่ แร่ดินขาว แร่เฟลด์สปาร์ แร่คตอร์ทซ์ แร่ทองคำ นอกจากนี้ยังพบว่ามีกลุ่มแร่ที่หายาก สะสมอยู่ตามชายฝั่งทะเลได้แก่ แร่ดีบุก แร่โรมาไซด์ แร่เซอร์คอน แร่ซีโนไทม์ แร่คูลีซีน แร่ชิลเมไนท์ แร่รูไทล์ แร่โคลัมไบท์ และแร่แทนทาไลท์

ชนิดและผลผลิตแร่จังหวัดระยอง

1. แร่ทรายแก้ว ในปี 2542 มีจำนวนเหมืองทรายแก้วเปิดทำการทั้งสิ้น 9 แห่ง มีแร่ที่ผลิตได้จำนวน 286,230 เมตริกตัน โดยเหมืองส่วนใหญ่อยู่ในท้องที่ตำบลซากพง ตำบลบ้านกร่ำ อำเภอแกลงใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมทรายแก้ว กระจก ขวดสารเคมี ตัวเร่งปฏิกิริยาในการถลุงโลหะ เซรามิก
2. แร่ดินขาว มีการผลิตอยู่ในท้องที่ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง ในจำนวนไม่มากนัก
3. แร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อการก่อสร้างประมาณ 200 ไร่ ที่ตำบลห้วยทับมอญ กิ่งอำเภอเขาชะเมา ผลิตแร่เพื่อใช้ในการก่อสร้างทั่วไป
4. แร่หินอุตสาหกรรมชนิดแกรนิต มีการยื่นขอประทานบัตรในท้องที่
กิ่งอำเภอนิคมพัฒนาและอำเภอบ้านค่าย จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ผลผลิตใช้เป็นหินประดับตกแต่งอาคาร ปูพื้น และประดับฝาผนัง ในปี 2542 มีเหมืองแร่ที่มีสัมปทานทั้งหมด 33 แปลง มีรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ และมีค่าธรรมเนียมรวม 7,958,939.58 บาท นอกจากนี้ยังมีก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยส่งมายังโรงแยกก๊าซ ธรรมชาติของ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ที่จังหวัดระยอง นับเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศ

สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 l ช่อง 5 l ช่อง 7 l Modern 9 TV l ทีวีไทย l Nation Channel l ASTV l PTV
หนังสือพิมพ์
The Nation l คมชัดลึก l มติชน l ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ข่าวสด l ไทยโพสต์ l แนวหน้า l กรุงเทพธุรกิจ l สยามรัฐ l บ้านเมือง l ฐานเศรษฐกิจ l บางกอกโพสต์ l โพสต์ทูเดย์ l ประชาชาติธุรกิจ
หน่วยงานราชการ
- ตำรวจท่องเที่ยว
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- Internet Police
- ตำรวจทางหลวง
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงยุติธรรม
 
 
 
Copyright © 2003 Satit Pitu-techa Office. All Rights Reserved
Contact Us : kanyanat.ks@hotmail.com