สาธิตวาไรตี้
แนะนำ"เว็บดังที่ชื่นชอบ" จากคอลัมน์มองโลกผ่านสื่อ นสพ.สารประชาธิปัตย์
"ประชาธิปไตย ไม่มีวันหยุด"
เรื่องราวความผูกพันธ์ระหว่าง ส.ส.สาธิต ปิตุเตชะ และเด็กชาย ที่ชื่อ "ประชาธิปไตย"
"พรรคประชาธิปไตย"
หลากหลายมุมมอง ถ่ายทอดผ่านเสียงเพลง จากส.ส.สาธิต ปิตุเตชะ จัดทำโดยคณะกรรมการภาคกลาง
ระยอง เริ่มปรากฎ ชื่อในพงศาวดาร เมื่อ ปี พ.ศ.2113 ในรัชสมัยของ สมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่ง กรุงศรีอยุธยา โดยมีประวัติดั้งเดิมตามข้อ สันนิษฐานว่าน่าจะก่อตั้งเมืองขึ้น เมื่อประมาณพ.ศ. 1500 ยุคที่ขอมมีอนุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดน สุวรรณภูมิ นักโบราณคดีได้สันนิษฐานจาก หลักฐานที่พบ คือ ซากศิลาแลงคูค่าย ที่ยังหลงเหลือ อยู่ในเขต อำเภอ บ้านค่าย อันเป็นศิลปะการ ก่อสร้างแบบขอม โดยในสมัยโบราณระยอง มีชนพื้นเมือง คือชาวซองซึ่งเป็นเผ่าที่อาศัยอยู่กระจาย โดยทั่วไปใน ภาค ตะวันออก ... มีต่อ>>

การกสิกรรม
 


จังหวัดระยองมีพื้นที่เกษตรกรรม 1,524,072 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 52,377 ครัวเรือน เกษตรกรจำนวน 52,377 ครัวเรือน เกษตรกรจำนวน 197,008 คน รายได้รวม 10,600 ล้านบาทต่อปี เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 53,800 บาท/คน/ปี โดยมีพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญดังนี้

1. ยางพารา
2. ทุเรียน
3. สับปะรด
4. มะม่วง
5. มันสำปะหลัง
6. อ้อย

7. เงาะ
8. มังคุด
9. ขนุน
10. มะพร้าว
11. ข้าว
12. พืชอื่นๆ

การประมง
 

จังหวัดระยองมีชายฝั่งทะเลยาว 100 กิโลเมตรเศษมีผู้ประกอบการการประมง 1,321 ครัวเรือน จำนวน 6,994 คน มีลูกจ้าง 947 ครัวเรือน จำนวน 4,763 คน รวมชาวประมงทั้งสิ้น 11,757 คน มีเรือประมงรวม 1,230 ลำ เนื้อที่ทำการประมงในทะเลหลวงประมาณ 6,225,000 ไร่ การเพาะเลี้ยงชายฝั่งพบว่า มีการเลี้ยงกุ้งทะเล ที่อำเภอเมืองระยอง และอำเภอแกลงมากที่สุด โดยมีเนื้อที่เพาะเลี้ยงประมาณ 9,472 ไร่ ผลผลิต 9,596.33 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,410.756 ล้านบาท

การปศุสัตว์
 

การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้เกษตรกรในระดับดีพอสมควร โดยมีการเลี้ยงสัตว์กระจายไปตามอำเภอและกิ่งอำเภอเขาชะเมา มีการเลี้ยงไก่เนื้อมากที่สุด คือ 1,919.733 ตัว - ไก่ไข่ 295,780 ตัว - เป็ด 244,503 ตัว - สุกร 193,924 ตัว - โค 24,107 ตัว และกระบือ 4,909 ตัว

การอุตสาหกรรม
 

นับจากปี 2524 ที่รัฐบาลได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งจังหวัดระยองได้รับการกำหนด บทบาทให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล ตะวันออกและถูกกำหนดแนวทาง การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความ เจริญงอกงามแห่งใหม่ เป็นศูนย์บริการมาตรฐานการศึกษา และวิจัย ด้านเทคโนโลยีและกำหนดให้ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเป็นประตู ทางออกให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการส่งสินค้าออกไป จำหน่ายต่างประเทศ ไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการจัด เตรียมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไว้อย่างสมบูรณ์และกำหนดพื้น ที่บริเวณมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสา- หกรรมใหม่ของประเทศมีเนื้อที่ทั้งหมด 10,000 ไร่ เป็นพื้นที่สำหรับ อุตสาหกรรม 8,000 ไร่ มีท่าเรือน้ำลึกขนส่งสินค้าที่สามารถรับเรือ ขนาด 20,000 ตัน 1 ท่า และท่าขนส่งวัสดุเหลวที่สามารถรับเรือขนาด 8,000 ตัน 2 เท่า เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่สำคัญๆคือ โรงแยกก๊าซ ธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญๆ คือ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ กลุ่ม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรม ปุ๋ยเคมี จังหวัดระยองจึงเป็นจังหวัด ที่มีศักยภาพในสูงในส่วนของการ ลงทุนด้านอุตสาหกรรมนอกจากนี้จังหวัดระยองยังได้รับการกำหนด เขตการส่งเสริมการ ลงทุน ให้อยู่เขต 3 ของการการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้อยู่ในเขต 3 ของ การส่งเสริมการลงทุนให้อยู่ในเขต 3 ของการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้ เปรียบกว่าจังหวัดปริมณฑลและอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครในระยะทาง ไม่เกิน 200 กิโลเมตร จังส่งผลให้จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีการ พัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว

จากการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้น ต่อเนื่องเกิดขึ้นได้ เกิดนิคมอุตสาหกรรมทั้งที่ ดำเนินการโดยการ นิคมอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมที่ร่วมดำเนินการกับเอกชน เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม หรือสวน อุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 14 แห่ง


การพาณิชย์
 


จังหวัดระยองเป็นศูนย์กลางระหว่างจังหวัดในภาคตะวันออก ที่มีแผน การพฒนาจังหวัดตามโครงการ Eastern esboard นอกจากนี้ยังมีแหล่ง ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงมีบุคคลต่างๆเข้ามาทำงานและท่องเที่ยว ในจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการประกอบธุรกิจการค้าอย่างกว้าง ขวางทั้งการค้าปลีกและการค้าส่งการค้าส่วนใหญ่ ยังคงอยู่ในตลาดสด เทศบาล ตลาดศูนย์การค้าระยอง ตลาดเย็นหน้าโรงแรม สตาร์พลาซ่า ตลาดเช้า-เย็น หน้าวัดลุ่มมหาชัยชุมพล และตลาดสดหมอสาโรจน์ที่ เป็นตลาดสดในตอนเช้าและจำหน่ายอาหารในตอนเย็น ซึ่งอยู่ใกล้ แหล่งพักของคนทำงาน ในเมืองทำให้สะดวกในการซื้อขาย

นอกจากนี้ยังมีตลาดชุมชนประจำอำเภอและตำบลรวมทั้งยังมีการจัด ตลาดนัดสินค้าต่างๆ หมุนเวียนตามตลาดใหญ่ในแต่ละอำเภอ ประมาณสัปดาห์ละครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยการความสะดวก แก่ประชาชนผู้บริโภคทั่วไปการค้าปลีก การประกอบธุรกิจการค้าปลีก มีอยู่ทั่วไปใในย่านชุมชน โดยพ่อค้าคนกลางจะนำสินค้าอุปโภคบริโภค ไปจำหน่ายสินค้าโดยทั่วไปจะสั่งซื้อจากกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีพ่อค้า นำสินค้า เกษตรกรรมท้องถิ่นมาจำหน่ายในตลาดหัวเมืองระยองหรือ ส่งเข้าตลาดกรุงเทพฯ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดได้แก่ มันสำปะ หลัง จะมีหัวมันสำปะหลังบางส่วนแปรรูปเป็นแป้งมันสำปะหลัง

   
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 l ช่อง 5 l ช่อง 7 l Modern 9 TV l ทีวีไทย l Nation Channel l ASTV l PTV
หนังสือพิมพ์
The Nation l คมชัดลึก l มติชน l ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ข่าวสด l ไทยโพสต์ l แนวหน้า l กรุงเทพธุรกิจ l สยามรัฐ l บ้านเมือง l ฐานเศรษฐกิจ l บางกอกโพสต์ l โพสต์ทูเดย์ l ประชาชาติธุรกิจ
หน่วยงานราชการ
- ตำรวจท่องเที่ยว
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- Internet Police
- ตำรวจทางหลวง
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงยุติธรรม
 
 
 
Copyright © 2003 Satit Pitu-techa Office. All Rights Reserved
Contact Us : kanyanat.ks@hotmail.com