ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประมวลกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: กฏหมาย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ที่พัฒนาสืบทอดมาตั้งแต่ยุคระเบียบการพัสดุ มาจนถึงยุคที่มีกฎหมายเฉพาะ มีเนื้อหาสาระที่ต้องรู้ ต้องปฏิบัติมากมาย ส่วนหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องทำความรู้ความเข้าใจให้บรรดาบทกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติราชการ เพื่อความคุ้มครองป้องกันตัวของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ให้ต้องรับผิด ทั้งทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญา ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของแผ่นดินเป็นส่วนรวม