สาธิตวาไรตี้
แนะนำ"เว็บดังที่ชื่นชอบ" จากคอลัมน์มองโลกผ่านสื่อ นสพ.สารประชาธิปัตย์
"ประชาธิปไตย ไม่มีวันหยุด"
เรื่องราวความผูกพันธ์ระหว่าง ส.ส.สาธิต ปิตุเตชะ และเด็กชาย ที่ชื่อ "ประชาธิปไตย"
"พรรคประชาธิปไตย"
หลากหลายมุมมอง ถ่ายทอดผ่านเสียงเพลง จากส.ส.สาธิต ปิตุเตชะ จัดทำโดยคณะกรรมการภาคกลาง
ระยอง เริ่มปรากฎ ชื่อในพงศาวดาร เมื่อ ปี พ.ศ.2113 ในรัชสมัยของ สมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่ง กรุงศรีอยุธยา โดยมีประวัติดั้งเดิมตามข้อ สันนิษฐานว่าน่าจะก่อตั้งเมืองขึ้น เมื่อประมาณพ.ศ. 1500 ยุคที่ขอมมีอนุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดน สุวรรณภูมิ นักโบราณคดีได้สันนิษฐานจาก หลักฐานที่พบ คือ ซากศิลาแลงคูค่าย ที่ยังหลงเหลือ อยู่ในเขต อำเภอ บ้านค่าย อันเป็นศิลปะการ ก่อสร้างแบบขอม โดยในสมัยโบราณระยอง มีชนพื้นเมือง คือชาวซองซึ่งเป็นเผ่าที่อาศัยอยู่กระจาย โดยทั่วไปใน ภาค ตะวันออก ... มีต่อ>>

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยองปี พ.ศ.2537-2547"ให้จังหวัดระยอง เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และส่งออก การคมนาคมการสื่อ สารในภูมิภาคควบคู่กับการเป็นเมืองเกษตรกรรมและการประมง และการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ตลอดจนให้เป็นศูนย์การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาสังคมอย่างสมดุลโดยรักษาสิ่ง แวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม" จากภารกิจหลักดังกล่าวได้จำแนกออกเป็น 7 ภารกิจ ดังต่อไปนี้

1. ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์     เทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรมโดย

-   จัดการศึกษาในทุกระดับ เพื่อสนองความต้องการของชุมชนให้รองรับความ
    เจริญเติบโตทุกด้าน
-   สนับสนุนส่งเสริมให้มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดการ ที่เป็นการ     ศึกษาทางด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
-   ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
    และการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย
    อันดีงาม

2. ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติโดย


-   ให้มีการกำหนดพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมในอนาคต โดยทำการศึกษา
    วิจัยความเหมาะสมของพื้นที่การศึกษาวิจัยหาความต้องการในโครงสร้างพื้น
    ฐานตลอดจนกำหนดมาตรการในการใช้ประโยชน์ในที่ดินและการกำกับควบ
    คุมดูแลในการป้องกันและแก้ไขมลภาวะให้มีระบบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของ
    โรงงานอุตสาหกรรมระดับจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
-   สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ลงทุน โดยดำเนินการเกี่ยวกับการลดขั้นตอนของกฎ
    ระเบียบที่มีความล่าช้าและเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน
-   เร่งพัฒนาผีมือแรงงานให้เป็นเลิศ สามารถรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
-   สร้างฐานสวัสดิการและความมั่นคงของผู้ใช้แรงงาน

3. ให้เป็นเมืองเกษตรกรรมและการประมงครบวงจรโดย


-   พัฒนาที่ดินให้มีความเหมาะสมต่อการประกอบการเกษตรกรรม
-   พัฒนาแหล่งน้ำให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดสำหรับเกษตร-
    กรรมและการประมง
-   แบ่งเขตเกษตรกรรมและการประมงให้ชัดเจนแน่นอน
-   ปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตรและการตลาด
-   พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

4. ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติโดย


-   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจและความพร้อมในการ
    รองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ
-   พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการด้านท่องเที่ยวที่มี
    มาตรฐานระดับนานาชาติ
-   ประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
-   ให้มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวให้ยั่งยืนตลอดไป
-   สนับสนุนการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานตามโครงการ
    พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีการพัฒนาพื้นที่
    บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีการพัฒนาแล้วให้เกิดประโยชน์
    อย่างสูงสุด

5. ให้เป็นศูนย์กลางการพาณิชยกรรมในภาคพื้นเอเซียโดย


-   พัฒนาให้เป็นศูนย์การค้าของภาคตะวันออก โดยสนับสนุนให้ผู้
    ประกอบการรายย่อยพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพขายส่ง หรือเป็นองค์-
    กรเอกชนขนาดใหญ่ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการ
    ซื้อขายในตลาดกลาง การจัดตั้งห้างสรรพสินค้าและการแสดงสินค้า

6. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการสื่อสารในภาคตะวันออก

-   
พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบก น้ำ อากาศ โดย
    ผลักดันโครงสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ชลบุรี-ระยอง-
    จันทบุรี-ตราด และการพัฒนาโครงการการคมนาคมทางบก เชื่อม-
    โยงพื้นทีชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและอินโดจีน
    รวมทั้งการเร่งให้มีการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาในเชิงพาณิชย์ให้
    มากขั้นและการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก
-   พัฒนาระบบการสื่อสารให้มีความรวดเร็วและทันสมัย โดยจัดตั้ง
    ศูนย์ข้อมูลกลางของภาคตะวันออก การขยายการบริการโทรศัพท์
    การขยายเครือข่ายและพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ
    ไปรษณีย์โทรเลข

7. การพัฒนาด้านสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย์โดย

-    ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า
-    รักษาความสมดุลย์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดย
     กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี
-    ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     ตลอดจนลดปัญหาความขัดแย้งของสังคม

สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 l ช่อง 5 l ช่อง 7 l Modern 9 TV l ทีวีไทย l Nation Channel l ASTV l PTV
หนังสือพิมพ์
The Nation l คมชัดลึก l มติชน l ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ข่าวสด l ไทยโพสต์ l แนวหน้า l กรุงเทพธุรกิจ l สยามรัฐ l บ้านเมือง l ฐานเศรษฐกิจ l บางกอกโพสต์ l โพสต์ทูเดย์ l ประชาชาติธุรกิจ
หน่วยงานราชการ
- ตำรวจท่องเที่ยว
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- Internet Police
- ตำรวจทางหลวง
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงยุติธรรม
 
 
 
Copyright © 2003 Satit Pitu-techa Office. All Rights Reserved
Contact Us : kanyanat.ks@hotmail.com